Hôm nay, Thứ năm 17-8-2017

 Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đàng, Nhà nước và của mọi người dân. Khuyến học, khuyến tài, 20 năm xây dựng và phát triển.

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

I- CHỨC NĂNG:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, đất đai, tài sản nhà nước và thống kê toàn ngành giáo dục và đào tạo.

II- NHIỆM VỤ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựngquy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo trên địa ban tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dụcphù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của toàn ngành và thực hiện kế hoạchcủa các đơn vị trực thuộc Sở;

- Giúp Giám đốc Sở trong việc triển khai các chủ trương khuyến khích đầu tư; quản lý các dự án đầu tư cho giáo dục và đào tạo bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (trong và ngoài nước);

- Hướng dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác sách, thiết bị và đồ dùng, đồ chơi trẻ em trong các cơ sở giáo dục; phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan trong việc cung cấp, mua sắm sách và thiết bị trường học.

-Giúp Giám đốc Sởthực hiện nhiệm vụ của SởGiáo dục và Đào tạo là đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh;lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm;phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định;

- Phối hợp với Thanh tra Sởthực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở; kiến nghị với Giám đốc Sởxử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì triển khai các văn bảncủa nhà nước về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán;các định mức chi tiêu tài chính cho giáo dục và đào tạo; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước;

- Giúp Giám đốc Sởthực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản nhà nước đã giao cho các đơn vị thuộc Sởquản lý;kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, tài sản nhà nước, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản nhà nước để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch - tài chính, kế toán, thống kêtrong ngành;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trong các đơn vị trực thuộc Sở;

- Giúp Giám đốc quản lý nhà nước về các nguồn hỗ trợ của nước ngoài cho ngành giáo dục và đào tạo.

- Hướng dẫn phương pháp thu thập, ghi chép, quy trình thực hiện thống kê ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, quy chế cung cấp và sử dụng số liệu, hệ thống biểu mẫu thống kê thống nhất trong toàn ngành;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách. Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê định kỳ: hàng năm, 05 năm, 10 năm; là đơn vị đầu mối trong việc cung cấp số liệu thống kê giáo dục và đào tạo để công bố chính thức trong và ngoài ngành;

- Chủ trì phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thống kê giáo dục và đào tạo;

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Thành phần:

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email
@kiengiang.edu.vn

Ghi Chú

Thiều Văn Nam

Trưởng phòng

0913.687897

namtv.khtc

 

Nguyễn Quốc Nhân

P.Trg phòng

0919.397889

nhannq.khtc

 

 

     

 

Nhan Hồng Ân

Chuyên viên

0918.629294

annh.khtc

 

Lưu Thị Muỗi

Chuyên viên

0919.540654

muoilt.khtc

 

Đặng Văn Ni

Chuyên viên

0918.497834

nidv.khtc

 

Huỳnh Trọng Việt

Chuyên viên

0918.746687

vietht.khtc

 

 

 

  

 

 

 

ĐT: 0773.870708 - Email: phongkhtc.sokiengiang@moet.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Kết quả

HÌnh ảnh liên kết

Liên kết

Tìm kiếm

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay11
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này11
mod_vvisit_counterTuần trươc0
mod_vvisit_counterTháng này11
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterTất cả4445160

Hiện tại: 11 khách truy cập