Hôm nay, Thứ năm 17-8-2017

 Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đàng, Nhà nước và của mọi người dân. Khuyến học, khuyến tài, 20 năm xây dựng và phát triển.

HỘI CỰU GIÁO CHỨC

Hội Cựu giáo chức tỉnh Kiên Giang thành lập theo Quyết định số 780/QĐ-CT  ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên giang, là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của tất cả những người trước đây là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ, nhân viên các trường học, các cơ sở và cơ quan giáo dục - đào tạo.

Ngày 10 tháng 8 năm 2005, UBND tỉnh có công văn số 368/UBND-VHXH chấp thuận cho Hội Cựu giáo chức tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I (2005-2010).

Mục đích hoạt động của Hội là đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ của cựu giáo chức vào sự nghiệp phát triển, đổi mới giáo dục, đoàn kết phát huy truyền thống nhà giáo và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

1.Chức năng:

a. Bảo vệ lợi ích, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của hội viên.

b. Tập hợp đoàn kết đội ngũ CGC trong tỉnh, phát huy tiềm năng trí tuệ tham gia các hoạt động giáo dục-đào tạo.

2. Nhiệm vụ:

a. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần, vật chất của các hội viên.

b. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ  CGC phát huy tiềm năng trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động giáo dục – đào tạo.

c. Chăm lo xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

3.Thường trực Hội:

- Văn phòng : Phòng Công đoàn Ngành giáo dục, Số 131 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá.

ĐT: 0773.873.871

Email: hoicuugiaochuc.sokiengiang@moet.edu.vn.

4. Thành phần:

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Văn Thành Chủ tịch  0918 452 864 thanhlv@kiengiang.edu.vn
Trần Văn Nhì Phó Chủ tịch  0913 648 717 nhitv.qlda@kiengiang.edu.vn
Nguyễn Ngọc Lợi Phó Chủ tịch  0913 99 44 66 nguyenngocloi1952@gmail.com
Nguyễn Văn Thái Ủy viên Thường vụ  0938 866 045  
Trần Văn Kiên Ủy viên Thường vụ  0988 990 842  


 

Thông báo

Kết quả

HÌnh ảnh liên kết

Liên kết

Tìm kiếm